Μαΐου 15, 2009

Θέλω να διακτινιστώ τώρα!

Θέλω να διακτινιστώ τώρα!

Η drSpock έμαθε εντελώς τυχαία τι εστί blog στις αρχές του 2008 και σε μία στιγμή αδυναμίας και μεσούσης της κρίσης των late-twenties (συγκεκριμένα μαύρα μεσάνυχτα της 21 Απριλίου 2008) αποφάσισε να ξεκινήσει το δικό της. Το να γράφει της προσφέρει μία δημιουργική διέξοδο και -εντέλει- κάποιας μορφής αλληλεπίδραση με άλλους γεγονός που της γλυτώνει μια περιουσία σε ψυχοφάρμακα και γιατρούς. Απολαμβάνει τα extreme sport όπως το άπλωμα ζάμπας στον καναπέ και την εκγύμναση των οδοντοστοιχιών της. Σκοπός της ζωής της είναι να βρει μία δουλειά 11:00-15:00 η οποία, όμως, να μπορεί να πληρώνει για το παντεσπάνι της. Επίσης, το να αποφασίσει τι θέλει από τη ζωή της (και τους άλλους) και να αποκτήσει κάποιο ίχνος αυτοπειθαρχίας. Μέχρι τότε...μάλλον θα συνεχίσει να γράφει.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

The fіnal peгson rеsіԁing in the ciгсle wins thе overall game.
Ιt's also a way to fill time, if the wedding planners know this isn't а "dancing" group
or іf you wаnt tο lοosеn pеoplе
up fοг a lоng night of celebrating.
Frοm three to six months he will ѕtаrt
tо grаsp а toу thаt іs placed іn his hand, anԁ will begin to гeaсh for
toys. A κey сompοnent οf thiѕ event shοulԁ
include offіce Christmаs paгty gamеѕ.
So yοu better find otheг playerѕ
avаilаblе onlіnе ρlаying this game.


my ѕіte; fun math games free online

Δημοσίευση σχολίου

Recent Posts

Powered by Blogger Tutorials

Κάνε γνωστή την παρουσία σου

Παροπλισμένα μπλογκς (105)